Podmínky soutěže na stránkách hanamikesova.cz

1, Úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webu Pořadatele.

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webu Pořadatele.

2, Definice použitých pojmů

Pořadatelem je podnikající fyzická osoba:Hana Mikešová Na Radouči 1044, Mladá Boleslav, Česká Republika, Telefon: 604 215 121, IČ: 45992649

 Web pořadatele je www.hanamikesova.cz

Soutěžícím je osoba, která splní 3 body, kterou jsou uvedeny na stránkách http://hanamikesova.cz/soutez/

3, Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky, která zcela splní veškeré další podmínky stanovené pravidly této soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

Výherce Soutěže bude vylosován dne 22.02.2016, který musí být fanouškem naší stránky, sdílet odkaz na soutěže a odpovědět na otázku. Výherce získává cenu dle aktuální nabídky Pořadatele.

Odměny budou soutěžícím odeslány nejpozději do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvedli při registraci.

Soutěž probíhá od 4. 2. do 21.2.2016

4, Obecná pravidla

Soutěžící se do Soutěže zapojí svojí odpovědí na otázku a splněním dalších dvou bodů, kterou jsou Stát se (být) fanouškem naší stránky Dobr Rodič na facebooku a sdílet odkaz na soutěž. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

Výhry jsou Soutěžícím distribuovány prostřednictvím České pošty, s.p. do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání. Pořadatel nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu stanoveném Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady Pořadatele.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

5, Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

6, Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

7, Osobní údaje

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech a Facebooku Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

8, Závěrečná ustanovení

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serveru Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém Serveru.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 03.02.2016