Obchodní podmínky "živých kurzů, workshopů či akcí "

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě živého vzdělávacího kurzu, workshopu či akce (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://hanamikesova.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Hana Mikešová

Na Radouči 1044, Mladá Boleslav, Česká Republika, Telefon: 604 215 121, IČ: 45992649

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je živý kurz, workshop či akce (dále jen předmět koupě). Koupě je uzavřena prostřednictvím webových stránek http://hanamikesova.cz

I.4 Předmětem koupě je produkt duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.hanamikesova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://hanamikesova.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://hanamikesova.cz/obchodni-podminky-pro-kurzy-zive/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky najdete všechny ceny služeb. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

III.3 Splatnost:V případě, že neobdržíme Vaši platbu do data splatnosti má kupující oprávněni Vaši rezervaci
zrušit a místo na kurzu poskytnout dalším zájemcům.

IV. Storno podmínky

IV. 1 V případě odhlášení alespoň dva týdny před začátkem kurzu je možné požádat o náhradní termín či vystavení certifikátu na libovolné jméno. Termín či certifikát musí být vždy využit do konce července (tedy do konce "školního roku"). Po tomto termínu již nebude možné jejich využití ani jakékoliv vrácení.   

IV. 2 Pozdější odhlášení (tedy 13 a méně dní od začátku kurzu) již není možné. Můžete ale za sebe poslat náhradníka, který váš termín využije a platbu převedeme na jeho jméno. 

IV. 3 V případě, že by nebyla naplněna minimální kapacita kurzu, platbu za kurz vám bude navrácena. Případně je možné platbu a přihlášení po vzájemné domluvě přesunout na jiné datum. 

IV. 4 Po začátku kurzu není možné žádat o přihlášení nový termín či vrácení peněz. 

IV. 5 Nezaplacení objednávky či vystavené faktury není možné považovat za odhlášení se z objednané akce.  To je možné pouze na e-mail info@hanamikesova.cz či přes kontaktní fomulář

IV. 6  Odeslání online objednávky souhlasíte s těmito storno podmínkami. V případě jakýchkoliv dalších dotazů napište na info@hanamikesova.cz

V. Způsob a forma platby

V.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

V.2 Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího
  2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

V.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, případně je umožněno uhradit platbu prostřednictvím dvou plateb, jejichž výše je uvedena v objednávce.

VI. Odstoupení od smlouvy

VI.1 Kupující má právo do 14 dnů od zakoupení produktu požadovat vrácení kupní ceny. V této lhůtě má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet v den zaplacení.

VI.1 Důsledky odstoupení od smlouvy

a)    Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Částka bude vrácena zpět bankovní účet, ze kterého byla platba obdržena. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

b)   Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

c)    Po odstoupení od smlouvy bude zrušen přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených s online kurzem.

VII. Odpovědnost

VII.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII.2 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

VIII. Ochrana údajů

VIII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VIII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VIII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VIII.4 Kupující uděluje souhlas se zasíláním informací o připravovaných akcích, novinkách a nabídkách obchodních partnerů.

VIII.5 Možnost odhlášení

a)    Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VIII.6 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://hanamikesova.cz/ochrana-osobnich-udaju

VIV. Závěrečná ustanovení

VIV.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

a)             Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

b)             Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIV.2 Účinnost

c)             Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.10.2017 Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.hanamikesova.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://hanamikesova.cz/obchodni-podminky-pro-kurzy-zive/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.